Napíšte nám


Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za

účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Napíšte nám:

KAMI PROFIT BD, s.r.o.

Adresa sídla: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 117 921

Zapísaný: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146084/B

Zastúpený: Barbora Mikitová, konateľ

Tel. číslo: +421 2 208 66 007

Email: predaj@kami-profit.sk

(ďalej aj ako „KAMI PROFIT BD, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ”)

Účel spracúvania osobných údajov:

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom kontaktovania spoločnosti, t.j. zasielania žiadosti o poskytnutie informácií.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje v Informačnom systéme Napíšte nám sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba nie je povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade jej nie je možné poskytnúť údaje / informácie, ktoré žiada.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje

Osobné údaje dotknutá osoba za účelom kontaktovania/ poskytnutia informácií poskytuje dobrovoľne, a to na základe jej výslovného, dobrovoľného súhlasu na dobu 3 rokov.

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa:

  • požadovať prístup k jej osobným údajom,

  • požadovať opravu svojich osobných údajov,

  • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,

  • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

  • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,

  • požadovať prenosnosť údajov.

  • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Tretie strany, sprostredkovatelia a príjemcovia: 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované na základe Vášho súhlasu aj spoločnostiKAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, ktorá sprostredkúva predaj nehnuteľnosti prostredníctvom tohto webového sídla www.bytysabinovska.sk.

Forma zverejnenia: 

Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov:

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

KAMI PROFIT BD, s.r.o. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. KAMI PROFIT BD, s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.